Rezsicsökkentés

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A területre vonatkozó szabályokat a Hgt. tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig a következőképpen kell megállapítani.

5.1. Csökkentés mértéke, feltételei, alanyai

A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

Ha a szolgáltatási, illetve műszaki tartalom változása vagy a közszolgáltató döntése folytán a 2012. április 14-ét követően 2013. június 30-ig alkalmazott díj a 2012. április 14-én alkalmazott díjnál alacsonyabb, akkor ezt – több legalacsonyabbat – kell a számítás alapjául venni.

Ha az így megállapított díj 2013. július 1-jét követően legalább 10%-kal nem alacsonyabb a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál, akkor a közszolgáltató köteles azt legalább annyival csökkenteni, hogy a fizetendő díj a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál legalább 10%-kal alacsonyabb legyen.

Alkalmazott díjnak
• a települési önkormányzat rendeletében a természetes személy ingatlantulajdonosra megállapított teljes díj, vagy
• ha a települési önkormányzati rendelet díjat nem állapított meg, akkor a 2012. április 14-én a közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozóan meghatározott díj összegének a díjfizetésre egyébként kötelezett lakosszámra eső értéke tekintendő.

A költségvetési szervre és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményre a természetes személy ingatlanhasználóra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

5.2. Társasház, lakásszövetkezet

A díjcsökkentés a társasházat/lakásszövetkezetet azon albetétek vonatkozásában illeti meg, amelyeket természetes személy ingatlanhasználó használ.

A társasház/lakásszövetkezet évente írásban tájékoztatja a közszolgáltatót a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók társasházon belüli egoszlásáról.

A közszolgáltató a tájékoztatás kézhezvételét követően kiállított, esedékes számlájában érvényesíti a természetes megillető díjcsökkenést.

A díjcsökkenést vita esetén a közhiteles nyilvántartásból megismerhető, természetes és nem természetes személy tulajdonosok tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított aránya alapján kell elszámolni.

A közszolgáltatást igénybe vevő társasház vagy lakásszövetkezet a társasházban vagy lakásszövetkezetben lakó természetes személy ingatlanhasználót a díjcsökkentés összegéről tájékoztatja.

5.3. Tájékoztatási kötelezettség

A közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást nyújt a természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a csökkentés megvalósulásáról.

A közszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. július 1-je óta eltelt időszakban.

5.4. Adatszolgáltatási kötelezettség

A közszolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak a díjcsökkentés és a tájékoztatás követelmények megvalósulását.

5.5. Szerződésszegés

A közszolgáltató részéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszegésének minősül, ha nem teljesíti a díjcsökkentési kötelezettségét, illetve nem megfelelően tájékoztat róla.

5.6. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre

A Hgt. fent ismertetett, 10%-os díjcsökkentésre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a számlázás megfelelőségének kivizsgálása révén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a Hgt. 83. §-ában foglalt hatáskörére tekintettel. A Hgt. 91. § (5b) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálja továbbá a rezsicsökkentésről való tájékoztatási követelmény teljesítését is.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Olvasási beállítások